Treenigheten

Är Gud Fadern, Sonen och den Helige Anden samma Gud?

Treenigheten betyder att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden är en och samma Gud. För att förstå Treenigheten bättre kan vi först tänka på hur vatten förvandlas. Vatten är en vätska, men när dess temperatur sjunker under noll grader förvandlas vattnet till is som har fast form. När vattnet kokas förvandlas det till vattenånga, en gas. Vatten, is och ånga har olika namn, olika form och olika funktioner, men deras substans är den samma: H₂O.

På samma sätt, trots att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden kanske ser olika ut, har olika namn och har uppenbarat Sig i olika tider, är de tre en Gud. Treenigheten avslöjar att Gud förvaltar Sitt frälsningsarbete med tre roller. Under sex tusen år har Gud utfört Sitt frälsningsarbete i namnen Jehova, Jesus och Ahnsahnghong, vart och ett enligt sin tidsålder. Låt oss bekräfta att Gud Fadern Jehova och Gud Sonen Jesus är en Gud.

Gud Fadern och Gud Sonen är en och samma

Jesaja 9:6 Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.

I Bibeln kallas Jesus “Sonen”, men Bibeln avslöjade att sonen skulle vara “allvis härskare” och “evig fader”, det vill säga Gud Fadern. Aposteln Paulus förstod tydligt att Jesus ägde Gud Faderns gestalt och förklarade det enligt följande:

Filipperbrevet 2:5-8 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa …

Romarbrevet 9:5 … Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.

Jesaja 44:24 “Jag är Herren, som har skapat allt. Jag ensam spände upp himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp…”

Kolosserbrevet 1:16 … ty i honom [Jesus] skapades allt i himlen och på jorden … allt är skapat genom honom och till honom.

Vi kan också bekräfta att Gud Fadern Jehova och Gud Sonen Jesus är en Gud genom att studera skapelsens historia. Gud Fadern Jehova sade att Han skapade allting utan hjälp, men Bibeln vittnar också om att det var Jesus som skapade världen. Så därför är Gud Fadern Jehova och Gud Sonen uppenbarligen en Gud.

Men varför kallas Jesus ”Guds Son” eller ”Guds ende Son”? Alla människor som föds på jorden är Guds söner och döttrar (1 Mos 2:7, 2 Kor 6:18, Heb 12:9), så det är naturligt att Gud som föds i en människokropp kallas ”Guds Son”.

Johannesevangeliet 13:15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.

Gud Fadern spelade rollen som Guds son för att vara en förebild för oss och visa oss hur vi bör leva som Guds söner och döttrar. Det är till exempel därför som Jesus ständigt bad till Fadern, som om Han inte Själv var Fadern. Även om Jesus är Gud, så ödmjukade Han Sig och upphöjde Sig inte genom att direkt avslöja Sig Själv som Gud, utan levde ett liv som människa på alla sätt och vis för vår skull.

Hebreerbrevet 2:14-18 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

Gud Fadern och Gud den Helige Anden är en och samma

Låt oss nu bekräfta att Gud Fadern Jehova och Gud den Helige Anden är en Gud. I Bibeln förekommer det ofta referenser till “Anden”. Bibeln lär oss att Gud är ande och att Gud är helig. Så Guds Ande är helig också. Vi kallar Guds Ande för “Helig Ande”.

Johannesevangeliet 4:24 “Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

1 Korinthierbrevet 2:10-11 Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud.

Apostel Paulus skrev i Korinthierbrevet att Gud är den Helige Anden. [Den Helige] Anden utforskar också djupen hos Gud [Fadern], sådant som ingen kan känna till. Om “den Helige Anden” och “Guds Ande” var olika, hur skulle den Helige Anden kunna känna till vad som finns i Gud? Endast Guds Ande, den Helige Anden, känner till vad som finns i Gud. Därför är Gud Fadern och Gud den Helige Anden en.

Bibeln är “inspirerad av Gud” och den skrevs av profeterna som “drevs av Helig Ande”. Det här vittnar tydligt om att Gud Fadern är den Helige Anden.

2 Petrusbrevet 1:20-21 Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

2 Timotheosbrevet 3:16 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud …

Gud Sonen och Gud den Helige Anden är en och samma

Låt oss nu bekräfta att Gud Sonen Jesus och Gud den Helige Anden är en Gud.

Jesaja 9:6 (Svenska Folkbibeln) … en son blir oss given …  och hans namn är … Rådgivare …

Johannesevangeliet 14:26 “Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt …”

Sonen är Rådgivaren och Rådgivaren är den Helige Anden, så vi kan enkelt dra slutsatsen att Sonen Jesus är den Helige Anden. Därför är Fadern, Sonen och den Helige Anden inte olika, utan en.

Treenigheten: Tre roller, en Gud

Johannesevangeliet 14:26 “Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”

Den Helige Anden kallas “Han”, vilket betyder att den Helige Anden har en personlighet.

Matteusevangeliet 28:19 “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.“

Gud befallde oss att bli döpta i Faderns namn, i Sonens namn och den Helige Andens namn eftersom Han skulle utföra Sitt frälsningsarbete med Treenighetens tre namn enligt varje tidsålder. Genom att kalla på de tre namnen genom vilka Gud visade Sin auktoritet, ska Guds profeter döpa människor och komma ihåg Gud.

Guds namn var Jehova när Han spelade rollen som Fadern, och det var Jesus när Han verkade som Sonen. Så hur ska vi kalla på Gud när Han verkar som den Helige Anden? Den Helige Anden är Den som lär ut samma saker som Jesus gjorde och påminner oss om allt sades när Gud spelade rollen som Sonen. Därför är Gud den Helige Anden Ahnsahnghong. Ta reda på mer om varför Ahnsahnghong är den Helige Anden.