Jesus, Kung David och Kristus Ahnsahnghong


Sök kung David i de sista dagarna

Varje ord i Bibeln innehåller Guds dyrbara vilja som Han vill att vi ska känna till. Idag har Bibeln översatts till fler än tvåtusen språk och är en av de mest sålda spridda böckerna i världen. Men trots att många människor läser Bibeln, inser de inte den dolda betydelsen i var och en av dess profetior. Låt oss ta reda på den underförstådda betydelsen av orden “Sök David i de sista dagarna”.

Profetior om kung David

Hosea 3:4-5 Ty under lång tid skall Israels folk vara utan kung och furste, utan offer och stenstod, utan efod och husgudar. Sedan skall Israels folk vända tillbaka och söka sig till Herren, sin Gud, och David, sin kung. Bävande skall de nalkas Herren och hans goda gåvor – i kommande dagar.

Profeten Hosea vittnar om att Guds folk måste söka kung David i kommande dagar [de sista dagarna, jmf. hebreiska Acharit hayamim] eftersom det finns något väldigt viktigt som inte kan lösas utan att söka honom. Genom det Gamla testamentets profeter vittnar Gud om och om igen om David som kommer att uppenbara sig i de sista dagarna.

Hesekiel 34:11-24 Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde … Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem … Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud … Jag skall skipa rättvisa bland fåren. Jag skall ge dem en enda herde, min tjänare David, och han skall valla dem. Han skall valla dem, han skall vara deras herde. Jag, Herren, skall vara deras Gud, och min tjänare David skall vara deras furste. Jag, Herren, har talat.

Hesekiels bok skrevs ungefär 450 år efter kung Davids död. Med andra ord handlar profetian “Jag [Gud] ska bli en herde och valla mina får” och profetian “Jag ska ge dem en enda herde, min tjänare David” om den andlige David, inte den fysiska David. Dessa profetior antyder att Gud ska komma för att uppfylla profetian om kung David i de sista dagarna. Profeten Hesekiel profeterade gång på gång om David.

Hesekiel 37:24-27 Min tjänare David skall vara kung över dem. De skall alla ha en enda herde. De skall leva efter mina lagar och trofast hålla mina bud. De skall få bo i det land jag gav åt min tjänare Jakob, landet där deras förfäder bodde. De och deras barn och efterkommande skall bo där för all framtid, och min tjänare David skall vara deras furste för evig tid. Jag skall sluta ett fredsförbund med dem, ett evigt förbund … Så skall jag vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Gud sade att Hans folk kommer att hålla Hans lagar och bud under Davids styre. Varje profetia från Gud måste uppfyllas utan undantag. Eftersom vi är de som söker efter sättet att ta emot evigt liv, bör vi finna den andlige David och förstå varför han kommer och vad det är han måste föra med sig. Vi behöver ta emot honom eftersom Bibeln säger att han kommer att vara vår herde.

Vem är den andlige David?

Uppenbarelseboken 5:1-5 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: ”Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?” Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.”

Bibeln vittnar om att ingen kan avslöja Guds hemligheter för oss förutom Davids rotskott, Kristus, som kommer i Davids namn. Hur kan vi känna till vägen till evigt liv och Himmelriket om hemligheterna förblir förseglade för evigt? Enligt Bibeln är det bara Davids rotskott som kan avslöja Bibelns hemligheter. Det är därför Bibeln vittnar om att den som eftersträvar evigt liv måste söka David i de sista dagarna. Så vem är den profetiske David? Hur träffar vi honom?

Jesaja 9:6-7 Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Ovanstående profetia om Kristus skrevs ner av profeten Jesaja 700 år innan Jesus föddes på jorden. Som Jesaja profeterade, “Han kommer att regera på Davids tron och över Hans välde, med makt och rättfärdighet”, kom Jesus som David.

Lukasevangeliet 1:30-33 “Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus … Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Kung David och Jesu andra ankomst

Eftersom det är skrivet att Gud kommer att ge Jesus Hans fader Davids tron, behöver vi noggrant studera förhållandet mellan David och Jesus. Om profetian om David uppfylldes av Jesus helt och hållet för 2000 år sedan, skulle vi inte behöva studera den här profetian idag. Men enligt Hesekiels profetia kommer David att uppenbara sig som en herde när moln och töcken råder i de sista dagarna för att leda sitt folk, som fåren representerar. Det är säkert att det finns ett profetiskt förhållande mellan David och Jesus; genom Davids gärningar kan vi enkelt förstå Jesu gärningar. Låt oss först ta reda på det profetiska förhållandet mellan tiden för kung Davids styre och tiden som Jesus utförde Sitt ämbete på jorden.

2 Samuelsboken 5:3-4 … de smorde honom till kung över Israel. David var trettio år då han blev kung, och han regerade i fyrtio år.

David smordes till kung när han var trettio år gammal och han regerade i fyrtio år. Men Jesus då?

Lukasevangeliet 3:21-23 När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad … en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” Jesus var omkring trettio år när han först trädde fram.

Precis som David smordes när han var trettio år gammal och började regera, blev Jesus andligt smord genom dopet när Han var trettio och började förkunna. Här behöver vi fokusera på det faktum att Jesus utförde Sitt ämbete under endast tre år, medan David regerade i fyrtio år. Så bör Jesus komma en andra gång för att slutföra kung Davids fyrtioåriga styre?

Hebreerbrevet 9:27-28 Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.

Jesus borde komma till jorden en andra gång, bli döpt när Han är trettio och förkunna evangeliet under de återstående 37 åren för att uppfylla kung Davids profetia. Så vad är tecknet för Jesus som kommer en andra gång? Hur kan vi känna igen Honom när Han kommer en andra gång som den andlige kung David?

Jesaja 55:1-5 Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar! Förse er med säd, så att ni får äta! Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala … Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni livJag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till furste och härskare över dem. Du skall kalla på folkslag du inte känner, folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens, din Guds, skull, Israels Helige, som skänkt dig härlighet.

Gud sade att Han skulle sluta ett evigt förbund när David kommer att leda oss till Himmelriket som vår furste och härskare. Författaren till Hebreerbrevet vittnade om “det eviga förbundets blod”, som är det nya förbundets blodPåskmåltiden. Med andra ord betyder det eviga förbundet, den nåd Gud visade David, det nya förbundet. Så Kristus ska ta med Sig det nya förbundet när Han kommer i Davids namn i de sista dagarna.

Hebreerbrevet 13:20-21 Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott …

Kristus Ahnsahnghong som förde med Sig det eviga förbundet

Idag finns det många människor som säger: “Jag är David som Bibeln profeterar om”. Är det någon bland dem som har lett oss till evigt liv genom det nya förbundet, avslöjat Bibelns dolda hemligheter, lärt oss sanningen om Gud Elohim och Moder Guds existens, och återställt de sju högtiderna i tre tider så att vi kan hålla Guds alla lagar och bud? Vem har gjort det i så fall? Det är Kristus Ahnsahnghong som har lett oss till det eviga livets väg genom det eviga förbundet, Han är David som har uppenbarat Sig i de sista dagarna enligt profetiorna i Bibeln. Han är Jesus som har kommit en andra gång.

Vad är förhållandet mellan kung David och Kristus Ahnsahnghong? Kristus Ahnsahnghong uppfyllde profetiorna om Davids tron: Han döptes 1948 när Han var 30 år gammal, förkunnade evangeliet i 37 år och steg upp till Himlen år 1985 efter att ha slutfört Sitt ämbete.